1. როგორი პერსონალური მონაცემები გროვდება საიტზე?

როდესაც თქვენ შედიხართ და იყენებთ ვებსაიტს, თქვენ შეგიძლიათ მიაწოდოთ გარკვეული პერსონალური ინფორმაცია თქვენს შესახებ, ანუ მონაცემები, რომლითაც შესაძლებელია პირდაპირ ან ირიბად თქვენი იდენტიფიცირება.
როცა თქვენ ქმნით ანგარიშს, გზავნით მოთხოვნას კატალოგის ან ჩვენი საქონლისა და მომსახურების შესახებ მონაცემების მისაღებად, მონაწილეობთ თამაშებში ან ვიქტორინაში, ინფორმაცია, რომელსაც აგროვებს Gazer Limited, შესაძლოა შეიცავდეს: თქვენი სახელი და გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, დაკავშირებული თქვენი სააღრიცხვო ჩანაწერთან მომხმარებლის იდენტიფიკატორი და პაროლი, დაბადების თარიღი, თქვენი ინტერესები და მჯობინება.

ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მოგეთხოვათ, მიაწოდოთ ვებგვერდზე დაყოფილია სავალდებულოზე (შესაბამისად არის მონიშნული) და სურვილისებრ. თუ გადაწყვეტთ არ მოგვაწოდოთ სავალდებულო ინფორმაცია, შესაძლოა შეგეზღუდოთ ვებსაიტის გარკვეულ სფეროებში წვდომა ან ჩვენ ვერ შევძლოთ თქვენს მოთხოვნებზე პასუხის გაცემა.

გარდა ამისა, ვებსაიტის მუშაობის გასაუმჯობესებლად და თქვენს საჭიროებებზე მისი მორგებისთვის, შესაძლოა ინფორმაციის შეგროვება, როგორიცაა თქვენი IP მისამართი, თქვენი ბრაუზერის, თქვენი ოპერაციული სისტემის ტიპი, ენა, რომელსაც იყენებთ, ვებსაიტის დათვალიერებული გვერდები და თანმიმდევრობა, რომლითაც იხილეთ ისინი, თქვენი ვიზიტის თარიღები და ხანგრძლივობა, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც გროვდება cookie ფაილების გამოყენებით. ჩვენს მიერ გამოყენებული cookie ფაილების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია, იხილეთ განყოფილებაში. Gazer-ის პოლიტიკა Cookie ფაილებში, რომლის ტექსტი განთავსებულია ვებგვერდზე.

თუ თქვენ არასრულწლოვანი ხართ და ვებგვერდზე წარადგინეთ პერსონალური მონაცემები, ესე ოგო თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ გაქვთ ამის უფლება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო ასეთ კანონმდებლობაში შესაბამისი მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში – წინასწარ მიღებული გაქვთ ერთერთი მშობლის ნებართვა. კომპანია Gazer Limited ამით პასუხისმგებლობას თავიდან იცილებს, თუ ასეთი ნებართვა არ იყო მიღებული.

მშობლებსა და მეურვეებს ვურჩევთ ასწავლონ არასრულწლოვანებს, გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა და წინდახედულობა, როდესაც საქმე ეხება მათი პერსონალური მონაცემების ინტერნეტით მიწოდებას.

2. როგორ გამოიყენება თქვენი მონაცემები?

ვებგვერდზე სააღრიცხვო ანგარიშის შექმნისას თქვენი პერსონალური მონაცემები მუშავდება Gazer Limited კომპანიების მიერ, რომლებმაც მათ გამოიყენებენ შემდეგი მიზნებისათვის:

 • განახორციელონ მომხმარებლის თქვენი სააღრიცხვო ანგარიშის შექმნა და რეაგირება მოახდინონ  თქვენს სამძებრო მოთხოვნებზე და საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიღების მოთხოვნებზე
 • თქვენთვის რეკლამისა და მარკეტინგის წინადადებების გაგზავნის მიზნით, რომლებიც დაგაინტერესებთ ამასთან დაკავშირებული თქვენს მიერ შერჩეული რჩევების შესაბამისად;
 • ვებგვერდზე თქვენთვის ინდივიდუალიზებული კონტენტისა და შეთავაზებების მიწოდებისათვის;
 • ვებგვერდზე მისაწვდომ თამაშში ან ვიქტორინაში ან ნებისმიერ სხვა ღონისძიებაში თქვენი მონაწილეობასთან დაკავშირებით.

ვებგვერდზე თქვენი ყიდვის შესრულების შემთხვევაში თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება თქვენი შეკვეთის და მიწოდების მართვისათვის.

3. თქვენი მონაცემების დაცვა

კომპანია Gazer Limited თავს ვალდებულად თვლის უზრუნველყოს ვებგვერდზე თქვენს მიერ მოწოდებული მონაცემების დაცვა. თქვენი პერსონალური მონაცემთა უნებართვო წვდომის, გამოყენების, შეცვლის, გაუქმების, გამოქვეყნების, უკანონო დამუშავების, შემთხვევითი ამოშლისა და დაკარგვის, ასევე ამ მოვლენებთან დაკავშირებული დაზიანების, თავიდან აცილების მიზნით, გამოიყენება სათანადო აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფა და ამ ვებგვერდის მეშვეობით შეგროვებული მონაცემთა დაცვის საორგანიზაციო ღონისძიებები. მაგრამ თქვენი მონაცემების სრული დაცვის გარანტია შეუძლებელია.

მონაცემთა უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია, კერძოდ, შემდეგის გამოყენებით:

 • პაროლით დაცვა;
 • მონაცემებთან წვდომის შეზღუდვა მხოლოდ სათანადო უფლებამოსილი პირთა წრით (მაგალითად, მხოლოდ კომპანია Gazer Limited ჯგუფის წევრები ან მათი მუშაკები, რომლებს ესაჭიროება ასეთ მონაცემებთან წვდომა ზემოაღნიშნული მიზნებისთვის).

იმისათვის რომ მოგეხმაროთ დაიცვათ თქვენი მონაცემები, გირჩევთ არ გამოიყენოთ ნამეტანი აშკარა იდენტიფიკატორი ან პაროლი, ხშირად შეცვალოთ პაროლი და არავის არ შეატყობინოთ.

4. ვის აქვს წვდომა თქვენს მონაცემებთან?

თქვენი პერსონალური მონაცემები არ გადაიცემა არცერთ მესამე პირს, გარდა:

 • კომპანია Gazer Limited აფილირებული პირებისა;
 • კომპანია Gazer Limited სათანადოდ უფლებამოსილი მუშაკებისა და მათ მომსახურების, მათთვის მომსახურების მიწოდების ან Gazer Limited-ის დავალებით გარკვეული სამუშაოების შესრულების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად (მათ შორის გაყიდვებში ხელის შეწყობა, ბაზრის გამოსაკვლევად ან კლიენტების მომსახურების მიზნით გამოკითხვა, სააღრიცხვო ჩანაწერების, მასალების ან მომსახურების მართვა, რომლებიც ამჟამად მიეწოდება ან მომავალში პერიოდულად იქნება მიწოდებული, პრიზების გათამაშება, კონკურსები და სარეკლამო აქციები);
 • ყიდვის დროს ამ კომპანიების მყიდველების ან პოტენციური მყიდველების;
 • იმ შემთხვევებში, როდესაც ეს საჭიროა ან დაშვებულია კანონმდებლობით.

5. პირდაპირი მარკეტინგით შერჩევის თქვენს ხელთ არსებული ვარიანტები

თქვენს მიერ განხორციელებული შერჩავისა და გამოყენებული კანონმდებლობის გათვალისწინებით, რომლითაც ეს საკითხი რეგულირდება, კომპანია Gazer Limited-ს შეუძლია გამოგიგზავნოთ სარეკლამო და მარკეტინგის შეთავაზებები საქონლისა და მომსახურების თაობაზე, რომლებიც დაშვებულია ვებგვერდზე, ჩვეულებრივ ან ელექტრონულ ფოსტაზე და SMS-შეტყობინებებით, ასევე კომპანია Gazer Limited-ის სხვა სავაჭრო მარკების ან მისი პარტნიორების შეთავაზებები საქონლის და მომსახურების თაობაზე.

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უარი თქვათ ასეთი მარკეტინგული შეტყობინებების მიღებაზე, შეტყობინებაში არსებული გამოწერის უარისთვის ბმულზე გადასვლით, ან დაწერეთ მისამართზე, რომელიც ქვემოთ არის მითითებული ბოლო განყოფილებაში.

6. რეგისტრაციის გაუქმება, თქვენი პერსონალური მონაცემების ამოშლა ან შეცვლა მომხმარებლის თქვენი სააღრიცხვო ანგარიშის შექმნის შემდეგ

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ ვებგვერდზე რეგისტრაცია, შემდეგი ქმედებების შესრულებით:

 1. დაუკავშირდით ვებგვერდს და გაიარეთ იდენტიფიკაცია;
 2. გადადით ჩანართზე «ჩემი პროფილი»;
 3. გვერდის მარჯვენა მხარეს ველში დასახელებით «ჩემი სააღრიცხვო ჩანაწერი» დააჭირეთ ბმულს «ჩემი საკონტაქტო მონაცემები»;
 4. გადადით ბმულზე «ანგარიშის ამოშლა» გვერდის მარჯვენა მხარეს;
 1. დაადასტურეთ პროფილის გაუქმება.

7. გარე ვებგვერდები

ვებგვერდს შეუძლია შეიცავდეს მესამე პირების მიერ კონტროლირებად ვებგვერდებზე მითითება და რომლებიც არ ექვემდებარებიან ასეთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, ხოლო ამ მესამე პირების პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და გამოყენების ქმედებები შესაძლოა არ იყოს შეთანხმებული ამ ვებგვერდისთვის გამოყენებულ წესებთან. ვინაიდან Gazer Limited-ის კომპანიები არ ფლობენ ასეთ ვებგვერდებს და არ აკონტროლებენ მათ მუშაობას, ჩვენ თავიდან ვიცილებთ პასუხისმგებლობას იმ მეთოდებზე, რომლებით ასეთ მესამე პირებს შეუძლიათ თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და გამოყენება. ჩვენ გირჩევთ ზედმიწევნით გაეცნოთ ასეთი გარე საიტების კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

8. თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება Gazer-ის სავაჭრო მარკის სხვა ვებგვერდზე ან სხვა სამსახურში შექმნილ ანგარიშიდან

თუ თქვენ შექმენით მომხმარებლის ანგარიში სავაჭრო  მარკა  Gazer-ის სხვა ვებგვერდზე ან სერვისზე, ჩვენ გამოვიყენებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამ სააღრიცხვო ჩანაწერიდან, რათა შევავსოთ თქვენი მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერის მონაცემები ვებგვერდზე, რათა ხელი შევუწყოთ თქვენს რეგისტრაციას ვებგვერდზე და აღმოფხვრათ თქვენს მიერ უკვე წარდგენილი ინფორმაციის ხელახლა შეყვანის საჭიროება. თუ არ გსურთ, რომ თქვენი მონაცემები სავაჭრო მარკა Gazer-ის  სხვა ვებგვერდზე შექმნილი სხვა ანგარიშებიდან ან სხვა სერვისიდან გამოიყენონ ამ გზით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს, რომლის მისამართი მოყვანილია ქვემოთ ბოლო განყოფილებაში.

9. კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის დროს ამ ვებგვერდზე გამოისახება ტექსტი ცვლილებებით. შესაძლო ცვლილებების გასაგებად, გირჩევთ რეგულარულად დაათვალიეროთ იგი.

10. თქვენს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების თქვენი უფლებები

მონაცემთა კონფიდენციალურობისა და დაცვის უზრუნველყოფის თაობაზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ  შეიძინოთ წვდომა თქვენს პერსონალურ მონაცემებთან, შეასწოროთ ისინი, ამოშალოთ და/ან აუკრძალოთ მათი დამუშავება კანონიერ საფუძვლებზე და გამოიყენოთ სხვა უფლებები, რომლებსაც თქვენ ფლობთ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.