Акція проводиться відповідно до умов даних Офіційних Правил (далі – «Правила»).

Терміни в Правилах Акції визначаються місяцями і днями. При цьому «місяць» означає відповідний календарний місяць з кількістю наявних в ньому днів; слово «день» означає календарний день; в разі, коли мається на увазі робочий день, про це прямо вказується в Правилах.

Акція не є азартною грою і ні за яких умов не може бути використана як азартна гра.

Організатор не несе відповідальності за можливі наслідки того, що Учасник не ознайомився з даними Офіційними правилами.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Для цілей даних Правил наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1. Організатор Акції (далі – «Продавець») – Gazer

1.2. Акційна продукція – моделі телевізорів METASMART TV торгової марки «Gazer», що реалізуються на території України.

1.3. Учасник Акції – повнолітня і дієздатна фізична особа, зареєстрована і/або постійно проживає на території України, крім тимчасово окупованих територій, яка придбала в період проведення Акції Акційну продукцію і виконала всі умови Правил.

2. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Акція проводиться на всій території України, за виключенням території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.

2.2. Період проведення Акції – з 03.2023 року по 31.12.2023 року включно (далі – «Період проведення Акції»).

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ:

3.1. В Акції забороняється брати участь неповнолітнім, недієздатним особам, співробітникам і представникам Продавця, пов’язаним з ними особам, членам сімей таких співробітників і представників, а також співробітникам і представникам будь-яких інших осіб, які мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції.

3.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб проводиться виключно відповідно до чинного законодавства України через своїх законних представників.

3.3. Юридичні особи не приймають участь у акції.

3.4. Для отримання знижки на Акційну продукцію в рамках Акції Учасник Акції повинен придбати підписку на сервіс Gazer | Live edition UA на 24 місяці. Вартість підписки – 49,00 грн на місяць. Вартість підписки на 24 місяці складає 1 176 грн і сплачується одноразово при покупці Акційної продукції.

3.5. Знижка на Акційну продукцію за умови придбання підписки на сервіс Gazer | Live edition UA на 24 місяці надається Учаснику Акції у розмірі згідно переліку в таблиці нижче:

Тип ТV Модель Звичайна (регулярна ціна) Вартість підписки на сервіс
Gazer | Live edition UA
Вартість телевізора зі знижкою % знижки
Gazer METASMART TV TV32-HS3B 10 999 1 176 7 723 -30%
Gazer METASMART TV TV40-FS3B 16 599 1 176 10 823 -35%
Gazer METASMART TV TV43-FS3B 16 999 1 176 12 123 -29%
Gazer METASMART TV TV43-US3B 19 599 1 176 14 123 -28%
Gazer METASMART TV TV50-US3B 25 799 1 176 20 823 -19%
Gazer METASMART TV TV55-US3B 29 199 1 176 21 523 -26%
Gazer METASMART TV TV65-US3B 38 299 1 176 28 723 -25%

3.6. Учасник Акції не має права скасувати передплату на сервіс Gazer | Live edition UA до завершення повного терміну її дії, який становить 24 місяці з дати придбання Акційної продукції з передплатою на сервіс Gazer | Live edition UA, що є обовʼязковою умовою отримання знижки на телевізор

3.7. Учасник Акції має право повернути телевізор, придбаний в рамках Акції не пізніше, ніж 14 календарних днів відповідно до статті 9 Закону України про захист прав споживачів. В такому випадку Учасник Акції зобовʼязаний повернути телевізор разом з носієм інформації (картка, наліпка на коробці, тощо), на якому вказано унікальний User ID Учасника Акції для користування сервісом Gazer | Live edition UA.

3.8. Умови Акції окремо застосовуються до кожної одиниці Акційної продукції. Таким чином, у разі придбання двох або більше одиниць Акційної продукції, Учасник Акції отримає дві або більше передплати на сервіс Gazer | Live edition UA окремо на кожній одиниці Акційної продукції з унікальними User ID.

4. ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Ці Правила Акції включають в себе повні та вичерпні умови проведення Акції. У разі якщо будь-які питання прямо не врегульовані Правилами, Продавець залишає за собою право приймати рішення з такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Продавця є остаточними.

4.2. Продавець звільняється від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили.

4.3. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Продавця будь-якої компенсації.

4.4. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Продавець має право відмовити такій особі в участі в Акції.

4.5. Правила Акції розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього періоду проведення Акції на сайті: http://Gazer.com.

4.6. Продавець залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про внесення змін Продавець інформує Учасників шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на сайті: http://Gazer.com.

4.7. Продавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет та не несе відповідальність за збої в їх роботі; не несе відповідальності і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов’язаної з сервісами сайту, яка має цінність для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв’язку, відключення електроенергії тощо.

4.8. Учасник Акції погоджується з тим, що Продавець не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання сайту: http://Gazer.com, незаконного доступу до інформації, розміщеної на цьому сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують цей сайт.

4.9. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів цих Правил, Продавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до сайту: http://Gazer.com, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів цього сайту та право на скасування участі у даній Акції.

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України, є остаточним і не підлягає оскарженню.

5.2. Для перевірки факту купівлі Акційної продукції Продавець має право запросити документи/інформацію, чек про купівлю Учасником Акційної продукції.

5.3. Учаснику може бути відмовлено в наданні знижки на Акційну продукцію, якщо такий Учасник не виконав Правила Акції, виконав їх недобросовісно або ж в діях Учасника, вбачаються ознаки шахрайства.

5.4. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов’язаних з можливою участю в Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Продавцем на свій розсуд у будь-який спосіб з рекламною, маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить діючому законодавству, зокрема для проведення Акції згідно з даними Правилами, підготовки статистичної інформації тощо, підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Продавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство (в т. ч. шляхом передавання третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (включно з його іменем і зображенням) у засобах масової інформації, мережі Інтернет, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Продавцем та/або будь-якою третьою особою. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він даним надає дозвіл на обробку своїх персональних даних, ознайомлений з правами, що стосуються персональних даних, а також цим підтверджує, що Продавець та інші особи звільнені від зобов’язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

Учасник має право:

  • на отримання відомостей про місцезнаходження Продавця, як власника його персональних даних;
  • вимагати від Продавця, як власника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
  • застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції.

5.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від належного їх виконання (у т. ч. механізму, порядку та періоду проведення Акції) вважаються відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Продавця будь-якої компенсації.

5.6. Учасник несе повну відповідальність за будь-яке порушення зобов’язань, передбачених цими Правилами, а також за наслідки будь-якого подібного порушення, включно з будь-якими збитками чи шкодою, яких Продавець або третя особа можуть зазнати. Продавець не несе відповідальності перед Продавцем та будь-якою третьою особою у випадку такого порушення.

5.7. Акція проводиться з метою формування або підтримання обізнаності потенційних споживачів щодо телевізорів «Gazer» і спрямована на стимулювання споживчого попиту на зазначені товари.

5.8. Питання, відгуки, пропозиції та зауваження щодо цих Правил прохання надсилати за наступною адресою електронної пошти іnfo@gazer.com.