ოფიციალური ინფორმაცია


გამოყენების ზოგადი პირობები

1. პრეამბულა

ეს ვებგვერდი, რომელიც მისაწვდომია მისამართზე www.gazer.com (შემდგომში – ვებგვერდი), მნახველებისთვის უზრუნველყოფს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის დათვალიერება, და საქონლისა და მომსახურების შეკვეთა გაყიდვების ზოგადი პირობების შესაბამისად.

მანამდე, სანამ ვებგვერდზე წვდომა მოგენიჭებათ, ყურადღების წაიკითხეთ გამოყენების ეს პირობები (შემდგომში – გამოყენების ზოგადი პირობები), რომლებშიც აღწერილია ვებგვერდის გამოყენებაზე მორგებული ზოგადი პირობები და წესები.

გამოყენების პირობები არის Gazer Limited შემადგენლობიდან კომპანიებისა (შემდგომში – ჩვენ, ჩვენს მიერ) და ინტერნეტის თითოეული მომხმარებლის შორის ხელშეკრულება, რომელმა ც მიიღო ვებგვერდზე წვდომა, ათვალიერებს ან ესტუმრა მას (შემდგომში – თქვენ, თქვენს მიერ).

2. გამოყენების ზოგადი პირობების მიღება
ვებგვერდზე წვდომის მიღებისას და/ან მისი გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებული ხართ დაიცვათ სარგებლობის ეს ზოგადი წესები და მათში შემავალი და მოხსენიებული ყველა პირობები.

თუ თქვენ უარს იტყვით ყველა ან ნაწილობრივ ვალდებულებების მიღებაზე, ან შეასრულებთ გამოყენების ზოგად წესებში მოცემული პირობები სრულად ან ნაწილობრივად, არ გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი.

3. ვებგვერდის ცვლილებები და გამოყენების ზოგადი პირობები

ჩვენ გვაქვს უფლება პერიოდულად და შეტყობინების გარეშე სრულად ან ნაწილობრივად შევცვალოთ ვებგვერდი და/ან გამოყენების ზოგადი ეს  პირობები. თქვენ გჭირდებათ რეგულარულად წაიკითხოთ გამოყენების ზოგადი  პირობები და ყველა პირობები, რომლებზეც მათ აქვთ მითითება, რომ იცოდეთ თქვენზე მორგებული პირობები მიმდინარე რედაქციაში.

თუ თქვენ განაგრძობთ ვებგვერდით სარგებლობა გამოყენების ზოგად  პირობებში ან ვებგვერდის მახასიათებლებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, ეს ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ თქვენ ეთანხმებით ასეთ ცვლილებებს.

4. ინტელექტუალური საკუთრება

ყველა ელემენტები, რომლებისგან შედგება ვებგვერდი, მათ შორის ტექსტის ინფორმაცია, ფოტოები, ნახატები, ვიდეო- და აუდიო- მასალები, გაფორმების ელემენტები, ზოგადი ხედი, სტრუქტურა, კონცეპციები, ტექნიკური და გრაფიკული გადაწყვეტილებები, მონაცემთა ბაზები, დანართები, საწყისი კოდები, მიუხედავად იმისა, თუ მისაწვდომი არიან ისინი ვებგვერდზე ან გადაცემული არიან ვებგვერდით, წარმოადგენს ჩვენ განსაკუთრებულ საკუთრებას.
ვებგვერდზე განთავსებული ლოგოტიპები და სხვა ამოსაცნობი ნიშნები, დაცულია სავაჭრო ნიშნების შესახებ კანონის შესაბამისად.

ნებისმიერი აღწარმოება, წარდგენა, ადაპტაცია, მოდიფიკაცია, გამოცემა, გადაცემა, შეცვლა, სხვა ვებგვერდზე ინტეგრაცია, კომერციული გამოყენება და/ან ვებგვერდის ან მისი შემცველი ერთერთი ელემენტის სრული ან ნაწილობრივი განმეორებითი გამოყენება, გამოყენებული პროცესისა ან მატარებლის მიუხედავად, სასტიკად აკრძალულია.

მომხმარებლებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ვებგვერდის ან მისი კონტენტის და მასზე განთავსებული ინფორმაციის უნებართვო სარგებლობისათვის, რაც შესაძლოა წარმოადგენდეს ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლებების დარღვევას, რომელიც ისჯება მოქმედი კანონებისა და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, მათ შორის, სხვათა შორის, ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე საავტორო და სხვა უფლებების დაცვის ყველა კანონებით და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით.

სავაჭრო ნიშნების ნებისმიერი ნაწილობრივი ან სრული წარდგენა და/ან აღწარმოება და/ან გამოყენება არის ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლებების დარღვევა, რომელიც ისჯება მოქმედი კანონებისა და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, მათ შორის, სხვათა შორის, ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე საავტორო და სხვა უფლებების დაცვის ყველა კანონებით და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით. ეს ასევე ეხება ვებგვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ მონაცემთა ბაზას, რომელიც დაცულია მოქმედი კანონებისა და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების დებულებებით, მათ შორის, სხვათა შორის, მონაცემთა ბაზების დაცვის ყველა კანონებით და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტებით. მომხმარებლებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ვებგვერდიდან ელემენტების აღწარმოებისა და აღმოფხვრისათვის.

ამ კანონების და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების გამოყენება ხელს არ უშლის სხვა ქმედებების ჩატარებას იმ პირთა მიმართ, რომლებიც ვებგვერდის ან მისი კონტენტის უნებართვო გამოყენებისთვის არიან პასუხისმგებელი.

5. პასუხისმგებლობა და ვებგვერდთან წვდომა

ყველა მონაცემები, ინფორმაცია და გამოცემა, რომლებიც ვებგვერდზე მისაწვდომია გაცნობისა და დატვირთვისათვის, მოგეწოდებათ მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებით და არ ითვლება ექსკლუზიური. ჩვენ გარანტიას არ ვიძლევით საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე, სრულყოფილებაზე ან აქტუალურობაზე. ვებგვერდზე მისაწვდომი ინფორმაცია შესაძლოა შეიცავდეს ტექნიკურ შეცდომებს ან უზუსტობებს და ბეჭდურ შეცდომებს. ეს ინფორმაცია შეიძლება იცვლებოდეს პერიოდულად, ხოლო ვებგვერდის ახალი ვერსიები უკვე წარდგენილია ასეთი ცვლილებებით.

ჩვენ არ შეგვიძლია მოგცეთ ვებგვერდზე გადახრების ან შეცდომების ან რომელიმე მათგანის კორექტირების სრული არარსებობის გარანტია, და ასევე ვებგვერდის უწყვეტი ან შეცდომების გარეშე მუშაობის ან მისი ნებისმიერი ტიპის აპარატურასთან  თავსებადობის გარანტია.

თქვენ ადასტურებთ ვებგვერდის გამოყენებისთვის საჭირო თქვენი უნარების, რესურსების და ცოდნის არსებობას. თქვენ ასევე ადასტურებთ, რომ სრულად იღებთ პასუხისმგებლობას თქვენი მონაცემთა, აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დაცვაზე, უსაფრთხოებაზე და შენარჩუნებაზე ვებგვერდთან წვდომის მიღებისას.

ჩვენი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი რაიმე პირდაპირ ან ირიბ ზიანზე, რომელიც შეიძლება იყოს მიყენებული ვებგვერდის, მისი შინაარსის ან სხვა ელემენტების გამოყენებით, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებგვერდის განთავსების სერვერებზე.

ჩვენ გვაქვს უფლება გაუფრთხილებლად, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი საფუძვლით და საკუთარი შეხედულებისამებრ შევცვალოთ, გავწყვიტოთ, შევაჩეროთ ან შევწყვიტოთ ვებგვერდთან ან მის ნაწილთან წვდომა. ასეთი უფლების გამოყენება შესაძლებელია, კერძოდ, ვებგვერდის გარკვეული კონტენტის, ფუნქციის ან წვდომის საათების მიმართ. ამით ჩვენ პასუხისმგებლობას თავიდან ვიცილებთ ვებგვერდის მიუწვდომლობის შემთხვევაში.

ვებგვერდის თაობაზე კომენტარის არსებობის შემთხვევაში მიმართეთ მის ადმინისტრატორს მისამართზე: feedback@gazer.com

6. სხვა ვებგვერდებზე მითითებები

ვებგვერდი შეიცავს ბმულებს სხვა ვებგვერდებზე ჰიპერტექსტური ბმულების საშუალებით. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ასეთი ვებგვერდების მუშაობას ან მათ კონტენტს. ამიტომ, ჩვენ ვერ ვიქნებით პასუხისმგებელი ასეთი ვებსაიტების შინაარსზე ან პერსონალური მონაცემების შეგროვებაზე ან გადაცემაზე, cookie ფაილების დაყენებაზე ან სხვა ანალოგიური მიზნებისთვის ამ ვებგვერდების მიერ განხორციელებულ სხვა პროცესებზე.

7. მონაცემთა დაცვა

ვებ-გვერდზე წარდგენილი ან მისი მეშვეობით შეგროვებული ნებისმიერი პერსონალური მონაცემები, გამოყენებული იქნება კონფიდენციალურობის ჩვენი პოლიტიკის შესაბამისად, რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე.

მონაცემთა შეგროვების და დამუშავების წესის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხ. განყოფილებაში კონფიდენციალურობის ჩვენი პოლიტიკა.

8. გამოსაყენებელი კანონმდებლობა: დავების რეგულირება

ეს ზოგადი გამოყენების პირობები რეგულირდება უკრაინის კანონმდებლობით. ნებიუსმიერი დავის გადაწყვეტა, მისი აღმოჩენის შემთხვევაში, უნდა ხდებოდეს განსაკუთრებით უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში.